La langue française

Tamahek

Sommaire

  • Phonétique de « tamahek »
  • Traductions du mot « tamahek »

Phonétique du mot « tamahek »

Mot Phonétique (Alphabet Phonétique International) Prononciation
tamahek tamaœk

Traductions du mot « tamahek »

Langue Traduction
Anglais tamahek
Espagnol tamahek
Italien tamahek
Allemand tamahek
Chinois 塔马赫克
Arabe تمهك
Portugais tamahek
Russe tamahek
Japonais タマヘク
Basque tamahek
Corse tamahek
Source : Google Translate API
Partager